Honey Chilli Potato

  • KTG Restaurant

Honey Chilli Potato

180 180/ 1Full Plate

Fresh From KTG Restaurant

Related Products