Tomato Uttapam

  • KTG Restaurant

Tomato Uttapam

135 135/ 1Piece

Fresh From KTG Restaurant

Related Products